ഭര്‍ത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വശീകരിച്ചു സ്വന്തമാക്കണം കാമുകനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഭാര്യ ചെയ്തത് കുടുംബം മുഴുവന്‍ ഇവള്‍ക്ക് കൂട്ടുനിന്നു

 

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബരേയ് എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍ ആയിരുന്നു അവദേഷും വിനിതയും. അവദേഷിന് 43 വയസ്സ് ആയിരുന്നു പ്രായം. ഭാര്യ വിനിതക്ക് 31 വയസ്സൂം. ഈ അവദേഷ് ഒരു ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപികന്‍ ആയിരുന്നു. ഒരു കോളേജില്‍ പ്രഫസര്‍ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് വരുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ബിന്ദു എന്നാണ്. അവള്‍ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് ഒരു മകനും ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയില്‍ സാമ്പത്തികം ഉള്ള കുടുംബം ആയിരുന്നു ഇവരുടേത്. അതു കൂടാതെ ഇവര്‍ താമസിക്കുന്ന വീട്ടില്‍ അമ്മ അന്നപൂര്‍ണ്ണി കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു.

he husband’s friend should be seduced and acquired. What the wife did with the help of her boyfriend. The whole family supported he.

ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കില്‍ അവദേഷ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപികന്‍ ആണ് ഒരു കോളേജ് പ്രഫസര്‍ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പക്വതയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ആയിരുന്നു ഭര്‍ത്താവിന്റേത്. അവശ്യത്തിന് മാത്രം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന വെല്‍ ഡ്രസ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഇനി ഭാര്യ വിനിതയെ പറ്റി പറയാന്‍ ആണേല്‍ ആളൊരു ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍ നടത്തുന്ന സ്ത്രീ ആയത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയില്‍ മോഡേണ്‍ ആയിട്ട് ഒരുങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അത്യാവശ്യം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒക്കെ പങ്കുടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെെബ് ഉള്ള സ്ത്രീയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നപൂര്‍ണ്ണി എന്ന അതദേഷിന്റെ അമ്മക്ക് ഒരു ചെറിയ രസചേര്‍ച്ച ഉണ്ടായിരുന്നൂ. മകനോട് എപ്പോഴും അമ്മ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് വഴക്കായിരുന്നൂ. ഭര്‍ത്താവിന്റെ മറുപടി അവര്‍ ആ സാഹചര്യത്തില്‍ ജീവിച്ച് വളര്‍ന്ന സ്ത്രീയാണ് അത് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയില്‍ ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബരേയ് എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍ ആയിരുന്നു അവദേഷും വിനിതയും. അവദേഷിന് 43 വയസ്സ് ആയിരുന്നു പ്രായം. ഭാര്യ വിനിതക്ക് 31 വയസ്സൂം. ഈ അവദേഷ് ഒരു ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപികന്‍ ആയിരുന്നു. ഒരു കോളേജില്‍ പ്രഫസര്‍ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് വരുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ബിന്ദു എന്നാണ്. അവള്‍ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് ഒരു മകനും ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയില്‍ സാമ്പത്തികം ഉള്ള കുടുംബം ആയിരുന്നു ഇവരുടേത്. അതു കൂടാതെ ഇവര്‍ താമസിക്കുന്ന വീട്ടില്‍ അമ്മ അന്നപൂര്‍ണ്ണി കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു
he husband’s friend should be seduced and acquired. What the wife did with the help of her boyfriend. The whole family supported he
ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കില്‍ അവദേഷ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപികന്‍ ആണ് ഒരു കോളേജ് പ്രഫസര്‍ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പക്വതയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ആയിരുന്നു ഭര്‍ത്താവിന്റേത്. അവശ്യത്തിന് മാത്രം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന വെല്‍ ഡ്രസ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഇനി ഭാര്യ വിനിതയെ പറ്റി പറയാന്‍ ആണേല്‍ ആളൊരു ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍ നടത്തുന്ന സ്ത്രീ ആയത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയില്‍ മോഡേണ്‍ ആയിട്ട് ഒരുങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അത്യാവശ്യം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒക്കെ പങ്കുടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെെബ് ഉള്ള സ്ത്രീയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നപൂര്‍ണ്ണി എന്ന അതദേഷിന്റെ അമ്മക്ക് ഒരു ചെറിയ രസചേര്‍ച്ച ഉണ്ടായിരുന്നൂ. മകനോട് എപ്പോഴും അമ്മ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് വഴക്കായിരുന്നൂ. ഭര്‍ത്താവിന്റെ മറുപടി അവര്‍ ആ സാഹചര്യത്തില്‍ ജീവിച്ച് വളര്‍ന്ന സ്ത്രീയാണ് അത് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയില്‍ ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു.

Story Highlight: The husband’s friend should be seduced and acquired. What the wife did with the help of her boyfriend. The whole family supported her.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *