ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ശേഷം ശാരീരിക ബന്ധം ഇങ്ങനെ

എൽജിബിടിക്യു നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത്തരം നിരവധി വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിൽ 2 സ്ത്രീകളോ 2 പുരുഷന്മാരോ വിവാഹിതരാകുന്നു. ഈ സംസ്കാരം ഇന്ന് ഏറെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന് പിന്നിലെ കാരണവും വളരെ സവിശേഷമാണ്. സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ടാൻസാനിയയിലെ ഒരു ഗോത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാന് പോകുന്നു.

വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകമെമ്പാടും നിരവധി പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് തികച്ചും വിചിത്രമാണ്. ഇതിലൊന്നാണ് ടാൻസാനിയയിലെ നൈമോംഗോ ഗ്രാമത്തിലെ കുരിയ ഗോത്രം. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഈ ആചാരം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ തുടരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ വീട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന നംബ ന്യോഭു എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. വിവാഹശേഷം രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ പരസ്പരം ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല. ഇരുവരും മാനസികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ടാൻസാനിയയിലെ തദ്ദേശീയരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് പുരുഷനുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയുടെ മേൽ ഭർത്താവിന് അവകാശമില്ല. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ പുരുഷന്മാരുമായി ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായ ശേഷം അവൾ പുരുഷനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ടാൻസാനിയൻ ഗോത്രത്തിൽ പുരുഷാധിപത്യത്തെ മറികടക്കാൻ. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഈ ജാതികളിലെ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ സ്വത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കുട്ടികളില്ലാത്തതോ വിധവകളോ ആയ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് നൽകുന്നു.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *